GIỚI THIỆU

Giúp người trẻ thấu hiểu và quản lý cảm xúc để có các  mối quan hệ hài hòa và hành động mạnh mẽ tiến đến mục tiêu.

Financial Coach (Khai vấn tài chính), Spiritual & Mindfulness coach (Khai vấn tinh thần và tư duy)